97. Om Enoks bok

15.06.2022

Text bokomslagets framsida, 2010 års upplaga: 

"Enoks välsignelseord, varmed han välsignade de utvalda och rättfärdiga som skall vara tillstädes på bedrövelsens dag, då alla onda och ogudaktiga blir avlägsnade." 


Om Enoks bok

Under de dagar som jag läste ur och om Enoks bok såg jag även, som avkoppling, några filmer om Harry Potter. På omslaget till en av filmerna hittade jag texten här nedan.

"För att se framtiden, måste du återgå till förflutna"


Jag insåg att det är precis därför som jag blev intresserad av Enok och hans bok. I den kanske jag kunde finna en viktig pusselbit av vårt förflutna - inte minst för att Enoks bok togs bort ur Gamla testamentet i bibeln i slutet av 300-talet - av den Romersk katolska kyrkan... Jag ville veta varför!  Var det något som "maktens män" inte ville att vi skulle veta och i så fall vad?

Intressant är att Ortodoxa kyrkan i Etiopien aldrig tagit ut Enoks bok ur sin version av Bibeln.

Jag är både obildad och egentligen ointresserad när det gäller både religioner och Bibeln. Är varken konfirmerad eller med i svenska kyrkan eller annan religion - eller sekt :) 

Mitt intresse bottnar i egna inre upplevelser/minnesbilder under senare år - bl.a. från Egypten och Jesu tid. Likaså har jag stundtals telepatisk/andlig kontakt med t.ex. Jesus högre jag Sananda, andra mästare, djur och änglar.

Eftersom jag, för min egen skull dokumenterar det material jag hittar, passar jag på att publicera det här på bloggen. Kanske en yrkesskada? Som "gammal förskollärare" är jag van att skriva kvalitetsredovisningar och dokumentera på olika sätt. Det blir liksom ett avslut på vad man läst eller gjort... Så varsågod - läs om du är intresserad <3


Ur förordet till 2010 års utgåva:

"Som framgår ovan är detta en moderniserad utgåva av 1901 års svenska översättning. Dessutom har de delar som aldrig intogs i den översättningen kompletterats med motsvarande avsnitt från 1826 års utgåva."


Egen kommentar: Under detta finns hänvisning till många olika kapitel och verser, som alltså EJ togs med i översättningen 1901. I 2010 års utgåva finns intressant nog även förordet till utgåvan från 1901 med, så läsaren kan se vad man inte tyckte eller ville att vi skulle läsa. 


Fortsättning förord 2010

"Oavsett om man tillmäter Enoks bok den ålder boken själv tillmäter sig, eller om man menar att den är yngre, så är det en märklig angelologi som framträder i den. En angelologi som inte alls liknar den vi har i nutida kristenhet. Vem som än skrev boken, och vem som än läste den - och detta inkluderar Jesus och de första kristna - och som uppenbarligen inte stötte den ifrån sig utan tvärtom tog den till sig och hämtade predikoinnehåll ur den, måste därför också ha accepterat den speciella angelologi boken innehåller. 

Man kan t.ex. läsa hur Enok kommer till de fallna änglarna med svaret på deras bönepetition. Beskrivningen av dem där, sedan de trätt ner på jorden, motsvarar beskrivningen av vilka fysiska människor som helst. Författaren betraktar alltså änglar som verkliga människor, inte människor från jorden, men människor från himlen. Inte som kroppslösa andeväsen eller tillfälligt "materialiserade" andeväsen, utan som fysiskt närvarande personer, underordnade våra fysiska lagar, beteende sig i stort sett som vilka andra människor som helst. Återigen, oavsett hur gammal man anser boken är, eller hur sann man anser den är, så visar den vilken världsbild, vilken kosmologi och vilken angelologi de människor levde med, som läste och spred den under århundraden före och efter Kristus." 


OMSLAGETS BAKSIDA
OMSLAGETS BAKSIDA


"Denna bok ska ha sin egentliga och fulla betydelse först för de kommande släktena i de yttersta tiderna", sägs det på flera ställen i Enoks bok.


Enligt Enoks bok själv så är det Enok själv som skrivit den innan syndafloden. Noa förde med sig boken till världen efter floden. 


Hur, när och var hittades Enoks bok?

"Enoks bok väckte stor sensation i Europa då den återupptäcktes 1773 i Abessinien (dagens Etiopien) av den skotske upptäcktsresanden James Bruce. Den hade då ansetts vara försvunnen i nära tusen år, och det fanns litet hopp om att den någonsin skulle återupptäckas. När man sedan fann ett stort antal fragment av samma bok, med samma texter på arameiska och grekiska, bland Dödahavsrullarna 1947, stod det klart att boken verkligen var den antika skrift, som hade lästs och spritts under århundraden före och efter Kristus."


Ur förordet till 1901 års utgåva av Enoks bok:

"Efter att i många århundraden ha varit ansedd förlorad återupptäcktes Enoks bok i Abyssinien år 1773 av den berömde resanden J. Bruce, som hemförde två manuskript därav. Sedermera har flera handskrifter av denna bok, alla på etiopiska språket, blivit funna i samma avlägsna land.

Först år 1821 utgavs en engelsk översättning av Enoks bok utav professor Lawrence i Oxford. År 1853 utgav A. Dillman, teologie professor i Tubingen och en av nutidens främsta orientalister, sin översättning av densamma, åtföljd av vidlyftiga förklaringar. Han antar, att boken författats omkr. År 110 f.Kr.

Boken talar i Enoks namn, vilken enligt 1 Mos. 5 levde före syndafloden och till följe av sitt fromma leverne blev av Gud borttagen".

Slut citat från förord 1901 års utgåva av Enoks bok

Jag frågar mig:

FRÅGA 1) 

VARFÖR NÄMNS EJ I FÖRORDET TILL 1901 ÅRS UTGÅVA ATT "ENOKS BOK" ÖVERSATTES TILL SVENSKA REDAN ÅR 1826? - Då från den engelska översättningen, gjord av professor Lawrence i Oxford 1821. (Propheten Enoch, tryckt på Elmén och Granbergs tryckeri i Stockholm).

FRÅGA 2)

På sin webbplats Bibeltemplet hävdar författaren Leif Liljeström att Enoks bok är äldre än vad dagens forskning vill medge, och han menar sig ha funnit bevis för det i flera kapitel i boken, där Antarktis skildras med geografiska och astronomiska detaljer som bara kan ha förekommit (och bevittnats) vid den tid då Enok enligt Bibeln skall ha levt, d.v.s. för ca 5000 år sedan.

ÄR DET EN ANLEDNING TILL VARFÖR STÖRSTA DELEN AV "BOKEN OM HIMLALJUSENS OMLOPP" EJ TAGITS MED I 1901 ÅRS UTGÅVA AV ENOKS BOK? Att boken då hade kunnat tidsbestämmas? Av de ursprungliga 11 långa kapitlen återstod i den utgåvan endast de 3 sista om himlaljusens omlopp, varav det allra sista bara hade drygt 4 av 19 verser kvar. Ett av de två kapitel som fanns kvar i sin helhet handlar om förändringar i naturen och bland himlakropparna genom människornas synd. Det ansågs tydligen lämpligt...


Allra sist i förordet till 1901 års utgåva hittar jag ett försök till förklaring på utelämnande av vissa kapitel eller delar av dem:

"Föreliggande svenska upplaga är en översättning av Dillmans tyska. Utelämnade är flera kapitel ur första samt större delarna av tredje och fjärde delarna, d.v.s. de partier, som innehåller den endast på biblisk grund byggda astronomin, samt de partier, i vilka författaren ger översikt av historiens utveckling alltifrån Adam ända till Messianska rikets fullbordan, därvid huvudsakligen följande berättelsens gång i de bibliska böckerna".

Slut citat från förord 1901 års utgåva av Enoks bok.

Här följer Enoks egen beskrivning av bokens tredje del, "Boken om himlaljusens omlopp", kapitel 72, vers 1 (som ej är med i 1901 års upplaga)

"Boken om de himmelska kropparnas omväxlingar efter deras indelning, deras makt, deras omloppstider, deras namn, de ställen där de börjar sin gång, och deras månader, vilket Uriel, den helige ängel som var med mig, förklarade för mig, han som styr dem. Hela berättelsen om dem, i förhållande till varje världens år intill evighet, till dess ett nytt verk blir fullbordat, som skall vara för evigt."

Enok 33:3-4


När jag läste dessa spännande kapitel förstod jag valet av bokomslag på 2010 års utgåva - "Himlaljusens omlopp" beskrivs verkligen i detalj.

Drömsynernas bok

Även i bokens fjärde del "Drömsynernas bok" har man undvikit att ta med de, enligt mig, mest intressanta kapitlen och verserna i 1901 års upplaga. I Drömsynernas bok kan man läsa bl.a. om världens historia ända fram till i dag. Enok berättar för sin son Metusela om de syner han visades om framtidens händelser. Här finns, vad jag kan se, endast två av åtta kapitel i sin helhet med i 1901 års upplaga. Ett fåtal verser av ytterligare två kapitel finns med...

Drömsynernas bok börjar med kapitel 83, vers 1: "Och nu, min son Metusela vill jag visa dig de syner jag såg och berätta dem för dig." 

Drömsynernas bok slutar med kapitel 90, vers 41: "Och därefter började jag häftigt gråta, och mina tårar rann, tills jag ej kunde stå ut därmed. De strömmade ned med anledning av det jag såg, ty allt detta skall ske och gå i fullbordan. Och alla människornas framtida gärningar har blivit mig visade."'

Vers 42: "Och i den natten mindes jag min första dröm, och även över den grät jag och var uppskakad, eftersom jag hade sett synen."


Kjerstin Wegler, 2016
Kjerstin Wegler, 2016

Ur sista delen av Enoks bok 2010 års upplaga - Avslutning 

Kapitel 106:1 Efter någon tid tog min son Metusela hustru åt sin son Lemek, och hon blev havande och födde en son." (1 Mos. 5:28-29).

106:16 Hela jorden skall drabbas av undergång, och en vattenflod skall komma och det skall under ett år bli stor förödelse.

106:18. Och meddela nu min son Lemek, att den son som föddes verkligen är hans, och kalla honom Noa, ty han skall bli kvar åt er, och hans söner skall räddas från förgöringen, som skall komma över jorden för all synd och orättvisa, som i hans dagar skall ta en ände.

106:19. Och därefter skall orättfärdigheten bli ännu större än vad den förut varit på jorden. Ty jag vet de heligas hemligheter, eftersom Herren har låtit mig se dem och meddelat dem för mig, och på himmelens tavlor har jag läst dem.


Kapitel 107:1

Och på dem såg jag skrivet, att släkte efter släkte kommer att synda, ända tills ett rättfärdighetens släkte uppstår, och brottet invigs till undergång och synden försvinner från jorden, och allt det gott är framträder på henne.


Kjerstin Wegler 2021, Vikmanshyttan
Kjerstin Wegler 2021, Vikmanshyttan

Ja, nu är det gjort - jag har läst Enoks bok, som jag verkligen längtat efter att få göra. Den bjöd mig verkligen på en fantastisk inre resa.

(Det är en tunn bok, på endast 86 sidor, men med mycket kompakt och liten text, skriven i spalter.)